Pages

Thursday, August 30, 2007

လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နည္း - ၁-လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္နည္းစာတမ္းမ်ားကို (၁၉၈၀) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပထမအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး။ ေတာင္အာဖရိကကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စာေစာင္ျဖစ္ေသာ အမ္ဆီဘန္ဇီ (Umsebenzi) တြင္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အတြက္အိပ္ေဆာင္စာအုပ္ငယ္အျဖစ္ ျပန္လည္စုစည္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္၊

မာတိကာ
၁၊ နိဒါန္း
၂၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္တခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊
၃၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒသအခ်ဳိ႔
၄၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
၅၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း နည္းနာမ်ား
၆၊ တန္ျပန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၇၊ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းေၾကာင္း (The Check Route)
၈၊ အကူအညီျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ယာဥ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေသာ လမ္းေၾကာင္းကို သံုးျခင္း
၉၊ ကားျဖင့္ စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၁၀၊ ေနာက္ေယာင္ခံမႈကို အၿမီးျဖတ္ျခင္း (မ်က္ေျချဖတ္ျခင္း)၊
၁၁၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
၁၂၊ လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား
၁၃၊ အေရးေပၚႏွင့္ စစ္ေဆးမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား
၁၄၊ မသိေသာသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား
၁၅၊ လူပုဂၢိဳလ္အရ မဟုတ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား
၁၆၊ ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္ျပသေကၤတမ်ား
၁၇၊ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား
၁၈၊ မေရႊ႔မေျပာင္း တည္ျမဲေနေသာ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား။ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ။ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား
၁၉၊ အေရးနိမ့္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုေက်ာ္လႊားနည္းမ်ား
၂၀၊ အေရးနိမ့္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေသာေနရာေဒသေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

၁၊ နိဒါန္း
ဤစာတမ္းငယ္သည္ လွ်ဴိ႔၀ွက္မႈအေရးပါပံုကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး။ ေတာ္လွန္ေရး. အေရးပါေသာ လိွ်ဴ႔၀ွက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုမည္သို႔လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္။ ရန္သူက အလြန္အမင္းလိုခ်င္ေနေသာ လွ်ဳိ႔၀ွက္သတင္းမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုကာကြယ္ႏိုင္မည္ စသည့္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္ျခင္းနည္းအားျဖင့္ ခိုင္မာေသာေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတရပ္ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး။ ရန္သူကို ေအာင္ျမင္စြာတြန္းလွန္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္၊ျပည္သူအမ်ားလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား႔ လွ်ဳိ႔၀ွက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို သံုးေနရျခင္းမွာ မေကာင္းေသာ အလုပ္မဟုတ္ပါ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ေခတ္ကာလမ်ားကပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားသည္။ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အထမေျမာက္ရေလေအာင္။ ခက္ခဲရေလေအာင္ တေလွ်ာက္လံုး လုပ္ထားၾကသည္၊

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အရက္စက္ဆံုးဆိုေသာ။ အဆိုးရြားအေကာက္က်စ္ဆံုးေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲေရးအတြက္ သံုးခဲ့ၾကသည္၊ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကိုသံုး၍ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားကိုတားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း။ ဖိႏွိပ္ျခင္း။ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း။ သုတ္သင္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္၊ သူတို႔သည္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ပုလိပ္မ်ား။စစ္သားမ်ား။ သူလွ်ဳိဒလံမ်ား။ သတင္းေပးမ်ားကို သံုးကာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တေလွ်ာက္လံုးဆန္႔က်င္လာခဲ့ၾကသည္၊

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားက ဤသို႔ဖိႏွိပ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို မည္သို႔ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ ဆန္႔က်င္ရမည္ကို သိၾကသည္၊မည္သို႔လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို သိၾကသည္၊မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အေစာပိုင္းကာလသမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဤကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဥပမာျပသရန္။ ဥပမာ ေကာင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္၊ မာကန္ဒါ (Makanda)။ ဆက္၀ါယို (Cetshwayo)။ စက္ခုဟူနီ (Sekkhukhune)။ ဘန္ဘာသာ (Banbatha)စေသာသူမ်ားသည္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုသံုး၍ ခုခံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းရံုးခဲ့ၾကသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဘန္ဘာသာဆိုလွ်င္ ကိုလိုနီစနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္း လွန္ ေသာ သူပုန္ထမႈအတြက္ နကန္ဒလာေတာတြင္းမွေန၍ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာ စုစည္းစည္းရံုးခဲ့ဖူးသည္၊

လွ်ဳိ႔၀ွက္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္သူကိုအသာစီးရေစသည္၊

တရားမ၀င္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားဆိုလွ်င္ တခုမွ်လုပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သေယာင္ ရန္သူကအၿမဲတေစေဖာ္ျပေလ့ရွိ သည္၊ လူအမ်ားကိုလည္းဤအတိုင္း ယံုၾကည္ ေနေစသည္၊ မိမိတို႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား။ ေခ်မႈန္းႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း အၿမဲတေစေဖာ္ျပ ႂကြား၀ါေလ့ရွိသည္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားႏိုင္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း အၿမဲထုတ္ျပေလ့ရွိသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ေဖာ္ျပေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ လွိမ့္လံုးႂကြားလံုးမ်ားသက္သက္သာျဖစ္သည္၊ ေတာ္လွန္ေရးတခုကို ဆင္ႏ$ဲရာတြင္ အဖိတ္အစင္။ အဆံုးအရႈံးမရွိပဲ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟူသည္မွာအမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ေတာင္အာဖရိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (ေအအဲန္စီ) တို႔သည္ တရားမ၀င္အျဖစ္ ရပ္တည္ရင္း။ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ မၿဖိဳခြဲႏိုင္ပဲတည္ရွိေနရေသာအေၾကာင္းသည္ ဤလွိမ့္လံုးႂကြားလံုးမ်ား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္၊ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤသို႔ျမင့္ျမတ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊ ဤသို႔ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာအေၾကာင္းမွာလည္း မိမိတို႔သည္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ေရးကိစၥမ်ားကိုကြ်မ္းက်င္စြာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ရန္သူကိုအသာစီးရေစျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္၊

စည္းကမ္း။ သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ မိမိဖာသာထိန္းခ်ဳပ္မႈ

လွ်ဳိ႔၀ွက္အပ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ လူအမ်ား၏ ပံုမွန္စဥ္းစားဆင္ျခင္ပံုနည္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႆကံမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဤအခ်က္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ပါးနပ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ဆိုသည္မွာ အႏုပညာတခုႏွင့္ ပိုတူပါသည္၊ စည္းကမ္း။ သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ မိမိဖာသာထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ လိုအပ္ပါသည္၊ နာဇီသိမ္းပိုက္ ထားေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးမႈလံုး၀မႀကံဳခဲ့ရေသာ စည္းရံုးသူတဦးက ျပန္ေျပာျပရာတြင္။ သူအဖမ္းမခံရ ေသာ အေၾကာင္းမွာ သူ႔အေနျဖင့္ ဤကာလအတြင္း တယ္လီဖုန္းတခါမွမသံုးခဲ့ေၾကာင္း။ လူအမ်ားစုဆံုရာ ျဖစ္ေသာ ဘားဆိုင္မ်ား။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား။ စာပို႔တိုက္မ်ားကို ေရွာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္၊ သူ႔အေနျဖင့္ လံုး၀ ေျမေအာက္ဘ၀တြင္သာ ျမၽႇဳပ္ႏွံေနခဲ့ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း တရား၀င္ရပ္တည္ေနထိုင္ခြင့္ရွိေသာ။ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္စပ္ပါတ္သက္ေနေသာသူမ်ား သည္ပင္လွ်င္မိမိတို႔ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္လိုက္နာက်င့္ၾကံရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္၊

ေလ့လာေရးႏွင့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ေရးဥပေဒသမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း။ စာအုပ္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း လူအမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ။ သေကၤတကုဒ္မ်ား။ စကား၀ွက္မ်ား။ ပုန္းအိမ္မ်ား။ လွ်ဳိ႔၀ွက္ ပုန္းခိုႏိုင္ရန္ေနရာမ်ား။ အိမ္မ်ားပါ၀င္ေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႔ဖူးထားၾကမည္ ျဖစ္သည္၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တဦး အေနျဖင့္ ဤလွ်ဳိ႔၀ွက္ ဥပေဒသမ်ားကိုေလ့လာၿပီး။ ေလးေလးနက္နက္လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္၊ ဤနည္းအားျဖင့္သာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈလည္းရွိေသာ။ လွ်ဳိ႔၀ွက္မႈလည္းရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အာဏာရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ ဤလွ်ဳိ႔၀ွက္ေသာအင္အားစုမ်ား သည္အေရးပါေသာ အခန္းကဏၰက ပါ၀င္ၾကပါသည္၊ ဤစာတမ္း၏ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊

၁၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းတခုကို မည္သို႔တည္ေဆာက္မည္နည္း၊
၂၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္မႈအတြက္ ဥပေဒသမ်ား
၃၊ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားမည္နည္း၊
၄၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
၅၊ နည္းနာမ်ား၊ ဥပမာ လွ်ဳိ႔၀ွက္စာေရးနည္း။ လွ်ဳိ႔၀ွက္ ပုန္းခိုရာအိမ္မ်ား၊
၆၊ စစ္ေၾကာေရးကာလ မည္သို႔ျပဳမႈေနထိုင္မည္နည္း၊ (ဥပမာ ရန္သူကဖမ္း၍စစ္ေမးခံရေသာအခါ)

ဤအခ်က္မ်ားသည္ လွ်ဳိ႔၀ွက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္၊

လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာလုပ္ေဆာင္ေနရေသာကာလ၏ လူအမ်ားကို စည္းရံုးေရးမွာ မလြယ္ကူလွပါ၊ သို႔ေသာ္ သတိျပဳရန္ အခ်က္မွာ မိမိတို႔ဤမွ်ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား။ လူအမ်ားအတြက္ အမြန္ျမတ္ဆံုး လုပ္ငန္း ျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္၊No comments: